World Food Day วันสำคัญที่เริ่มต้นมาจากความอดอยาก

Spread the love

World-Food-Day-วันสำคัญที่เริ่มต้นมาจากความอดอยาก

หลายคนคงไม่ทราบว่า วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) กำหนดให้เป็นวันอาหารโลก (World Food Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชากรทั่วโลกเห็นถึงสภาพปัญหาความอดอยาก หิวโหย และความไม่เท่าเทียมกันในการบริโภคอาหาร

แม้ว่าอาหารที่ถูกผลิตได้จากทั่วทั้งโลกจะมีเพียงพอต่อประชากรทั้งหมด แต่ประชากรประมาณ 1 ใน 9 ยังคงอดอยากและหิวโหย จากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ในการประชุมทั่วไปของ FAO ครั้งที่ 20 “วันอาหารโลก” จึงได้ถือกำเนิดใน ปี พ.ศ. 2522 จากแนวคิด ดร.พอล โรมานี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของฮังการี ได้เสนอให้จัดฉลองวันอาหารทั่วโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากไร้ อดยาก และหิวโหย โดยใช้วันครบรอบของ FAO เป็นวันอาหารโลกและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้น FAO

FAO ก่อตั้งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นทั่วโลกขาดแคลนอาหาร และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เกิดความเสียหายจากภัยสงคราม ประชากรส่วนใหญ่เกิดความอดยาก และหิวโหย ทำให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันตั้ง FAO ขึ้น ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 2488 ขณะนั้นมีสมาชิกเข้าร่วมเพียง 44 ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ ด้านอาหาร การเกษตร ทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก

FAO ในประเทศไทย

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FAO โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ 45 ในปี พ.ศ. 2490 และได้รับการช่วยเหลือจาก FAO ในการช่วยฟื้นฟูการเกษตร โดยเริ่มจากการทำโครงการประมงน้ำจืด ซึ่งประมงไทยได้รับความรู้จากนักวิชาการด้านประมงจากต่างประเทศมาให้คำแนะนำการเพราะพันธุ์ปลาสวาย และเลี้ยงปลาหมอเทศ

ปัจจุบันสมาชิกของ FAO มีมากถึง 190 ประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสภาพปัญหาความอดอยากและความยากจนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากสภาพอากาศ การเมืองภายในประเทศ และสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก การดำเนินการในแต่ละปีของ FAO จะใช้คำขวัญเป็นสื่อในการกำหนดทิศทางการดำเนินการเพื่อเน้นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปีจะปรับเปลี่ยนไปตามโอกาส รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่าง ๆ ให้ประเทศสมาชิก และประเทศอื่น ๆ ได้มีจิตสำนึกด้านโภชนาการ เพื่อให้นานาประเทศมีความเท่าเทียม มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการของประชากร ไม่ต้องทนสู้กับความอดอยากและหิวโหยอีกต่อไป

ทุกครั้งที่ตักอาหารเข้าปากเพื่อรับประทาน ควรพึ่งระลึกไว้เสมอว่า นอกจากผู้ทำเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ได้ผลิตห่วงโซ่อาหารให้ได้รับประทานอาหารอิ่มเอมแล้ว ยังมีเพื่อนร่วมโลกหลายประเทศที่ยังมีความอดอยาก หิวโหย เพราะขาดแคลนอาหาร ดังนั้นข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง ควรทานอย่างระมัดระวังอย่ากินทิ้งกินขว้าง วันข้างหน้าอาจจะไม่มีให้กินอีกเลยก็ได้

 

 

This entry was posted in หลีกเลี่ยงความอดอยาก. Bookmark the permalink.