องค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย

Spread the love

องค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใคร ๆ ต่างก็มีความต้องการมีงานทำ มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัญหาความยากจนของประชากรไทยนั้น เป็นปัญหาเรื้อรังที่รอการแก้ไขอย่างจริงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐบาลเอกชนหรือแม้แต่คนในชุมชนเอง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีมีหลายหน่วยงานที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาวะความยากจน แต่เนื่องจากเหตุผลหลาย ๆ ประการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพความเป็นอยู่ ทำให้ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

หน้าที่ขององค์กร

องค์กรหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเพื่อช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในสังคม ให้เข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งในเรื่องของการศึกษา และการเข้าถึงด้านสาธารณสุข ในส่วนของภาครัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปประธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้เข้ามามีบทบาทดูแลด้านเด็กและเยาวชน ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ขาดที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศได้รับสิทอย่างเท่าเทียม ลดความเลื่อมล้ำ ลดปัญหาความยากจนในสังคม

เล็งเห็นถึงปัญหาความยากจน

แม้ว่าหน่วยในงานภาครัฐบาลส่วนภูมิภาคอีกหลายหน่วยงานเป็นส่วนสนับสนุนที่พยายามช่วยกันผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ประชากรไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรไทย ลดการเลื่อมล้ำ เน้นการกระจายรายได้ แต่สภาพปัญหาโดยรวมของประเทศยังมีคนจนอยู่เป็นจำนวนมาก องค์กรภาคเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจมวลรวม เช่น ยูนิเซฟ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโดยสหประชาชาติ มุ่งการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของเด็กทั่วโลก รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาสิทธิเด็ก ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลภายใต้แผนงานระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าเพิ่มมาขึ้นจะไปสู่เด็กเยาวชน ที่มีความเปาะบางได้รับโอกาสที่ดีทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีส่วนช่วยในการขจัดความจนและความหิวโหยในสังคมไทย โดยพยายามผลักกันให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเข้าถึงการบริการด้านสาธารสุขและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเทียม เรียบจบได้มีงานทำมีรายได้ เพื่อร่วมช่วยแก้ไขให้ประเทศไทยโดยรวมพ้นจากสภาพปัญหาความยากจนของประเทศไทยมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีในอนาคต

แม้ว่าการร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดผลเท่าที่ควร หรือเกิดผลช้า เพราะประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาความยากจนเช่นเดิม ดังนั้น ไม่เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐบาลหน่วยงานเอกชนที่เห็นความสำคัญ แต่ควรเป็นคนไทยในชาติที่ต้องหันมาให้ความร่วมมือปลูกจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสกว่า ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในสังคม

This entry was posted in วิธีการแก้ปัญหาความอดอยาก. Bookmark the permalink.